Хүүхдийн Тайлол Хот №12

Хүүхдийн Тайлол Хот №12
Активный Компонент
Парацетамол, Хлорфенирамин, Псевдоэфедрин
Области Использования
Амьсгалын Замын Өвчний Шинж Тэмдгийн Үед