Тайлол Колд

Тайлол Колд
Активный Компонент
Парацетамол, Хлорфенирамин, Декстрометорфан
Области Использования
Амьсгалын Замын Өвчний Шинж Тэмдгийн Үед